top of page

WETTELIJKE INFORMATIE

Privacy verklaring

Dienstenwaaier maakt gebruik van de online tools van Teamleader NV (www.teamleader.eu) voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Stefan Wittocx van Dienstenwaaier op info@dienstenwaaier.be.  

Verwerkingsdoeleinden

Dienstenwaaier verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit), en voor direct marketing.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en/of (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing worden bewaard tot de relatie vraagt voor verwijdering van de gegevens, of tot zo lang relevant voor onze onderneming voor het nastreven van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dienstenwaaier.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Dienstenwaaier CV – Kloosterstraat 4, 1020 Laken, België

BE1002.358.507 - RPR Brussel

www.dienstenwaaier.be - info@dienstenwaaier.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DIENSTENWAAIER

Van toepassing vanaf 12/12/2023

 

Toepasselijkheid

Dienstenwaaier CV (hierna vermeld “Dienstenwaaier”) is een onderneming die een brede waaier van zakelijke diensten levert.

 

Door ondertekening van of verklaring van goedkeuring van de offerte of overeenkomst (kan onder meer ook via digitaal aanvaarding via het CRM), verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de opgemaakte factuur en partijen verklaren hiervan uitdrukkelijk kennis genomen te hebben.

 

In de mate dat de bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken van bepalingen van de offerte en/of overeenkomst, hebben de bepalingen van de offerte en/of overeenkomst voorrang.

 

Offerte

Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte opgemaakt door Dienstenwaaier gedurende 21 kalenderdagen geldig. Een door de opdrachtgever ondertekende offerte maakt een bindende overeenkomst uit.

 

Uitvoering van de overeenkomst

De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de offerte. De opdrachtgever dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 15 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 30 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.

Partijen zullen de overeenkomst steeds naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst uitvoeren. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan Dienstenwaaier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dienstenwaaier zijn overgemaakt. Bij gebreke hieraan heeft Dienstenwaaier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Indien door Dienstenwaaier werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De klant voorziet ook EHBO-materiaal en toediening van eerste hulp voor de Dienstenwaaier-dienstverlener in het geval van een arbeidsongeval bij de klant. De klant is verplicht alle wettelijke bepalingen inzake veiligheid na te leven.

 

In geval van betalingsachterstand in hoofde van de opdrachtgever heeft Dienstenwaaier steeds het recht om alle diensten onmiddellijk stop te zetten.

 

Levering en leveringstermijn

De levering en leveringstermijn van de opdracht wordt in onderling overleg bepaald, dit rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdrachten met de gebruikelijke tolerantie eigen aan het domein van de dienstverlening.

 

Wanneer geen leveringstermijn werd overeengekomen, zal Dienstenwaaier de opdracht uitvoeren binnen een redelijke termijn. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen vraagt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door Dienstenwaaier aanvaard worden, zal de leveringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen en/of bijkomende opdrachten uit te voeren.

 

Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.

 

In geval van overmacht, ziekte, ongeval, of overlijden van de dienstverlener zijn we niet verplicht de deadline te halen, zonder schadevergoeding. We doen wel ons uiterste best om het engagement dat in de offerte opgenomen werd te halen, of stellen in dit geval een alternatieve oplossing voor aan de klant.

 

Annulering

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de opdrachtgever wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling en uiterlijk 24 uur voor de dienstverlening en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

 

Prijzen en betaling

Tenzij anders bepaald, zijn alle prijzen die worden opgegeven exclusief BTW.

Vanaf het ogenblik dat de offerte van Dienstenwaaier door de opdrachtgever werd goedgekeurd, is een bindende overeenkomst ontstaan en heeft de opdrachtgever betalingsplicht. Wanneer Dienstenwaaier tijdens de uitvoering van de overeenkomst evalueert en vaststelt dat de uitgevoerde werken meer dan 10% zullen behelzen van wat overeengekomen was, zullen Dienstenwaaier en de klant in onderling overleg een bijkomende vergoeding afspreken.

 

Facturen van Dienstenwaaier dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij de factuur een andere vervaldag vermeldt.

 

Voor professionele klanten (met BTW-nummer):

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 40 EUR. Eventuele andere openstaande facturen worden dan onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of ze ja dan neen op vervaldag gekomen zijn.

 

Voor particulieren (zonder BTW-nummer):

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 

Opmerkingen en klachten

Mocht de opdrachtgever van oordeel zijn dat het gefactureerde bedrag niet correct of terecht is, dan dient hij zijn opmerkingen uiterlijk binnen de 10 dagen na de ontvangst van de factuur aan Dienstenwaaier over te maken. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

 

Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.

 

De klant gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen, via email. Op eenvoudig verzoek van de klant kan de klant kiezen voor papieren facturen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

Abonnementen

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd, zijnde tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.

 

Wijzigingen

Dienstenwaaier behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden.

Wijzigingen aan de prijzen worden door Dienstenwaaier minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de gewijzigde prijzen van kracht worden. Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan twaalf (12) maanden, heeft Dienstenwaaier het recht om prestatie-gebaseerde tarieven te indexeren.

 

Aanwervingen

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst met de klant, is het de klant niet toegestaan om aangestelden, werknemers of personeelsleden van Dienstenwaaier aan te werven, dan mits uitdrukkelijke toestemming van Dienstenwaaier. Bij niet naleving van deze bepaling is een schadevergoeding verschuldigd van 1 jaar bruto wedde van de betrokken aangestelde, werknemers of personeelslid.

 

Recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.

Algemene voorwaarden

Website Disclaimer

Deze website is eigendom van Dienstenwaaier CV.
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Kloosterstraat 4, 1020 Laken.
Telefoon: 0478/885950
E-mail: info@dienstenwaaier.be
Ondernemingsnummer: BE 1002.358.507

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dienstenwaaier of rechthoudende derden.
 

Beperking van aansprakelijkheid
 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Dienstenwaaier levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dienstenwaaier de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Dienstenwaaier kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dienstenwaaier geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Dienstenwaaier kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Dienstenwaaier verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
 

Privacybeleid i.v.m. de website
 

Dienstenwaaier hecht belang aan uw privacy. 
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, Dienstenwaaier, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, e.d.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dienstenwaaier, Kloosterstraat 4, 1020 Laken, info@dienstenwaaier.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Dienstenwaaier kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Dienstenwaaier-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Dienstenwaaier-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”
 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics
 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Website Disclaimer
Het gebruik van cookies
bottom of page